Q:收到資安預警(EWA)單時怎麼處理?

A:目前資安預警事件單需由連線單位協助確認後,並由連線單位登入
       教育機構資安通報平台於「資安預警事件」進行回報。

       (1) 誤判:
       經確認後設備相關記錄無符合項目,選擇「誤判」選項後,
       於「原因」處填寫說明
       (2) 確實事件:
       經確認後確實發生資安事件,請先於自行通報中完成事件通報應
       變後,取得事件單編號後。選擇「確實事件」選項後,於右側填入
       自行通報事件單編號。
       (3) 無法判斷:
       經確認後,部份資料符合或設備相關記錄已不存在,選擇「無法
       判斷」選項後,於「原因」處填寫說明。
       詳細操作手冊請參閱:http://cert.tanet.edu.tw/pdf/v3.pdf